Regulamin

 1. Definicje
  • Strona internetowa ragran-nieruchomosci.pl - strona zawierająca ogłoszenia internetowe dostępna pod aktualnym adresem URL: http://ragran-nieruchomosci.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu. Jak również pod adresami będącymi jego uzupełnieniem lub kontynuacją oraz każdym, który go zastąpi. Strona internetowa ragran-nieruchomosci.pl w dalszej części regulaminu występuje jako strona. Właścicielem strony jest RAGRAN Obsługa Rynku Nieruchomości, z siedzibą w Warszawa, zwana dalej RAGRAN Obsługa Rynku Nieruchomości.
  • Ogłoszenie - pakiet informacji w postaci tekstu i zdjęć wprowadzonych online przez RAGRAN Obsługa Rynku Nieruchomości, pozwalający osobom zainteresowanym skontaktować się z RAGRAN Obsługa Rynku Nieruchomości.
  • Użytkownik - osoba korzystająca ze strony w zakresie określonym niniejszym regulaminem.
 2. Określenie zasad dostępu do strony internetowej
  1. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
  2. Dostęp do części zasobów strony internetowej nie jest uzależniony od spełnienia przez użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga rejestracji.
  3. RAGRAN Obsługa Rynku Nieruchomości zaleca używanie aktualnych wersji następujących przeglądarek do korzystania ze strony: - MS Internet Explorer, - Firefox, - Chrome, - Opera. Systemy informatyczne użytkowników powinny mieć włączoną obsługę cookies.
  4. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie strony.
 3. Zobowiązania RAGRAN Obsługa Rynku Nieruchomości - właściciela strony
  1. RAGRAN Obsługa Rynku Nieruchomości zapewnia użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów strony na czas nieoznaczony.
  2. Treść ogłoszeń zamieszczonych na stronie ragran-nieruchomosci.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje zamieszczone w ogłoszeniach, w ramach strony ragran-nieruchomosci.pl, są reklamą określonej nieruchomości.
 4. Zobowiązania użytkownika
  1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze strony zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz z dobrymi obyczajami.
  2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów strony wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach strony, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez użytkownika działalności komercyjnej.
 5. Odpowiedzialność stron
  1. RAGRAN Obsługa Rynku Nieruchomości oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego (DzU z 1964 r. Nr 16, poz. 93). RAGRAN Obsługa Rynku Nieruchomości nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów strony.
  2. RAGRAN Obsługa Rynku Nieruchomości nie odpowiada za przypadki braku dostępności zasobów strony zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.
 6. Przetwarzanie danych osobowych
  1. Dane osobowe użytkownika są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm. – dalej jako Ustawa) po wyrażeniu przez niego zgody.
  2. Dane przetwarzane są w celach kontaktowych, marketingowych i archiwizacyjnych.
  3. Administratorem danych osobowych użytkownika jest RAGRAN Obsługa Rynku Nieruchomości z siedzibą Warszawa. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  4. Użytkownik ma możliwość dostępu i zmian swoich danych osobowych poprzez strony internetowe serwisu. Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych RAGRAN Obsługa Rynku Nieruchomości.
 7. Postanowienia Końcowe
  1. RAGRAN Obsługa Rynku Nieruchomości zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z niniejszego Regulaminu. W przypadku skorzystania z tego prawa nazwa podmiotu, na rzecz którego dokonano przekazania praw, podana zostanie na stronie głównej.
  2. Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich, wszystkie znaki towarowe oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z usługami strony ragran-nieruchomosci.pl należą do RAGRAN Obsługa Rynku Nieruchomości.
  3. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania strony można kierować na adres siedziby RAGRAN Obsługa Rynku Nieruchomości oraz na adres biuro@ragran-nieruchomosci.pl.
  4. Reklamacje dotyczące strony należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: biuro@ragran-nieruchomosci.pl. Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym listem tradycyjnym bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od wyjaśnienia przez RAGRAN Obsługa Rynku Nieruchomości zgłoszonego do reklamacji zdarzenia. Postępowanie reklamacyjne nie powinno trwać dłużej niż 2 miesiące, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji.
  5. RAGRAN Obsługa Rynku Nieruchomości zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od chwili ich opublikowania.
  6. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez RAGRAN Obsługa Rynku Nieruchomości na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy ze względu na siedzibę RAGRAN Obsługa Rynku Nieruchomości.
  7. Regulamin jest dostępny na stronie ragran-nieruchomosci.pl
  8. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go w serwisie.